App Store iOS เปลี่ยนหน่วยการชำระเงินให้เป็นเงินบาทแล้ว

by
อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเกมโดยตรงนัก แต่ก็ถือว่าสำคัญพอสมควรกับการคำนวณการจ่ายเงินบนเกมทั้งหลาย (ไม่ว่าจะเป็น in-app purchase หรือซื้อทั้ง app เลย) สำหรับ App Store iOS ที่ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนมาแสดงค่าเงินบน App store รวมไปถึง itunes ให้กลายเป็นหน่วย “บาท (THB)” แทนหน่วยเก่าคือ “ดอลล่าสหรัฐ (USD)”

App Store

ซึ่งเท่ากับว่าหลังจากนี้ การจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ บน App store จะไม่จำเป็นต้องคำนวณเป็นดอลล่าสหรัฐและแปลงกลับมาเป็นไทยอีก ซึ่งสำหรับผู้ใช้ iOS ถือเป็นเรื่องดีเพราะเรียกได้ว่ามีความชัดเจนยิ่งขึ้นในการตัดสินใจจ่ายเงินในแต่ละครั้ง รวมไปถึงค่าเงินที่จ่ายไปจะมีความชัดเจน ไม่แกว่งไปมาตามค่าเงินระหว่างประเทศแบบแต่ก่อนอีกต่อไป

ที่มา : อีเมลล์ประชาสัมพันธ์ของ Apple